संचारबंदी काळातील निर्बंधावर 25 ते 31 जुलै पर्यंत अंशत: बदलचे आदेश जारी

संचारबंदी काळातील निर्बंधावर 25 ते 31 जुलै पर्यंत अंशत: बदलचे आदेश जारी


लातूर:-कोरोना विषाणूचा (कोव्हिड-19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात साथ रोग प्रतिबंधक कायदा, 1897, दिनांक 13 मार्च 2020 पासून लागू करुन खंड 2,3,4 मधील तरतूदींनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. केंद्र शासनाकडून दिनांक 22 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले होते व त्यानंतर पुढे विविध टप्प्यामध्ये सदरचे लॉकडाऊन दिनांक 30 जून 2020 पर्यंत वाढविण्यात आले होते.


परंतु लातूर जिल्हयात कोरोना विषाणूचा वाढत चाललेला प्रादुर्भाव व रुग्णसंख्या विचारात घेता कोरोना विषाणुच्या संसर्गाची साखळी तोडण्याच्या दृष्टीकोनातुन खबरदारीचा उपाय म्हणून लातूर जिल्हयात दिनांक 15 जुलै 2020 ते 30 जुलै 2020 पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. 


 काही आस्थाापना अत्याहवश्यजक बाबी / सेवा मर्यादित स्वैरुपात व निर्बंधासह सुरु ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये दिनांक 21 जुलै 2020 ते 24 जुलै 2020 या कालावधीकरीता कांही बाबींकरीता शिथीलता देण्याबत आली होती. परंतु शिथिलता दिल्याीने बाजारपेठ / सार्वजनीक ठिकाणी शारीरिक अंतराचे पालन करण्यागत येत नसल्याीचे तसेच कांही ठिकाणी नियमांचे उल्लंिघन होत असल्यांचे निदर्शनास आल्यासने सदर शिथिलता मागे घेवून जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी दिनांक 25 जुलै 2020 ते 31 जुलै 2020 या कालावधीकरीता खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करण्याीत येत आहेत. 


 लातूर जिल्ह्या तील सर्व आस्थाापना दिनांक 25 जुलै 2020 ते 31 जुलै 2020 या कालावधीत खालील निर्देशांना अधिन राहून संपूर्णपणे बंद राहतील. 


भाजीपाला व फळांची ठोक व किरकोळ विक्री बंद राहील. Zomato, Swigy व तत्सपम ऑनलाईन पोर्टलवरुन मागविले जाणारे खाद्यपदार्थ पुरवठा सेवा बंद राहील. सार्वजनिक/ खाजगी क्रिडांगणे / मोकळया जागा, उदयाने, बगीचे हे संपूर्णतः बंद राहतील. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी Morning walk व Evening walk प्रतिबंधीत राहील. उपहारगृह बार, लॉज, हॉटेल्से (कोविड-19 करीता वापरात असलेले वगळून) रिसॉर्ट, मॉल, बाजार, मार्केट संपूर्णत बंद राहतील. सर्व केश कर्तनालय/सलून/ब्यु टी पार्लर दुकाने संपूर्णतः बंद राहतील. मटन, चिकन, अंडी, मासे इत्याादी ची विक्री संपूर्णतः बंद राहतील. शाळा, महाविदयालय, शैक्षणिक संस्थाg, प्रशिक्षण संस्थाद सर्व प्रकारचे शिकवणी वर्ग संपूर्णतःबंद राहतील. 


 सार्वजनिक व खाजगी प्रवासी वाहने दोन चाकी, तीन चाकी व चार चाकी संपूर्णतः बंद राहतील तथापी, अत्याोवश्यकक सेवेतील वाहने, पूर्व परवानगी प्राप्तू वाहने व वैदयकीय कारणास्तीव प्रवासासाठी खाजगी वाहनाचा वापर अनुज्ञेय राहील. सार्वजनिक व खाजगी बस सेवा, ट्रक, टेम्पोह, ट्रेलर, ट्रॅक्टशर इत्या्दीसाठी संपूर्णतः बंद राहतील. तथापि, कोरोणा विषाणू प्रतिबंधात्मटक उपाययोजनांचे काम करणारे लातूर महानगरपालिकेचे, पोलिस विभागाचे व राज्य् व केंद्रीय विभागाचे विनिर्दिष्टा कर्मचारी व वाहने तसेच अत्याोवश्यवक सेवा देणा-या कर्मचारी व वाहनांना सदरच्याू आदेशानुसार वगळण्यागत येत आहेत. तसेच अत्याकवश्याक सेवा व वस्तुद यांचा पुरवठा करणारी घाऊक वाहतूक सदरच्याा आदेशातून वगळण्या्त येत आहे. सर्व प्रकारचे बांधकाम / कंस्ट्रतक्शभनची कामे संपूर्णतः बंद राहतील तथापी ज्या बांधकामाच्याब जागेवर कामगारांची निवास व्ययवस्थाच (In-Situ construction) असेल तरच त्यांाना काम सुरु ठेवता येईल.


 सर्व चित्रपटगृह, व्या‍यामशाळा,जलतरण तलाव,करमणूक उदयोग, नाटयगृह, बार, प्रेक्षागृह संपूर्णतः बंद राहतील. मंगल कार्यालय, हॉल, लग्नब समारंभ, स्वा गत समारंभ संपूर्णतः बंद राहतील. या आदेशानुसार लागु करण्याेत येत असलेल्या संचारबंदीच्याि कालावधीत केवळ नोंदणीकृत विवाह (Registered Marriage) अनुज्ञेय असेल. सामाजीक / राजकीय / क्रिडा / मनोरंजन / सांस्कृनतीक / धार्मीक कार्यक्रम व सभा संपूर्णतः बंद राहतील. धार्मीक स्थ्ळे / सार्वजनिक प्रार्थनास्थ ळे संपूर्णतः बंद राहतील. लातूर शहरातील सर्व खाजगी कार्यालये बंद राहतील. 


खालील अत्यांवश्यहक बाबी/ सेवा मर्यादीत स्वeरुपात व निर्बंधासह सुरु राहतील :-


सर्व किराणा दुकानाची ठोक विक्रेते दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत सुरु राहतील. किरकोळ विक्रेत्यांशना दुपारी 12.00 पर्यंत दुकान न उघडता घरपोच किराणा मालाचा पुरवठा करता येईल. दुध विक्री व वितरण सकाळी 10.00 वाजेपर्यंत घरपोच अनुज्ञेय राहील. तथापी दुध संकलन नेहमीप्रमाणे विहीत वेळेनुसार सुरु ठेवता येईल. सर्व खाजगी व सार्वजनिक वैदयकीय सेवा, पशुचिकित्साय सेवा त्यांेचे नियमीत वेळेनुसार सुरु राहतील. सर्व रुग्णाबलये व रुग्णातलयाशी निगडीत सेवा आस्थातपना त्यांनचे नियमीत वेळेनुसार सुरु राहतील व कोणतेही रुग्णािलय लॉकडाऊनचा आधार घेऊन रुग्णांिना आवश्युक सेवा नाकरणार नाही. अन्यणथा संबंधित संस्थाव कारवाईस पात्र राहील. ऑनलाईन औषध वितरण सेवा व दवाखान्यानबाबतअसलेली औषध विक्री दुकाने दिनांक 31 जुलै 2020 पर्यंत 24 तास सुरु ठेवता येतील. इतर ठिकाणी असलेले मेडीकल दुकाने दिनांक 31 जुलै 2020 पर्यंत सकाळी 07.00 ते दुपारी 12.00 या कालावधीत सुरु ठेवता येतील.


 E-Commerce सेवा उदा. Amazon, Flipkart व तत्ससम सेवा ( अत्यािवश्यशक व इतर ) घरपोच सुरु राहतील. सर्व मा. न्यासयालये व राज्यि शासनाचे / केंद्र शासनाचे कार्यालय तसेच शासन अंगीकृत उपक्रम व स्था निक संस्थेकची कार्यालये शासन निर्देशानुसार विहीत कर्मचारी मर्यादेनुसार सुरु ठेवता येतील. शक्य‍ असल्यारस Work from home चा पर्याय वापरण्यारत यावा. शासकीय कर्मचा-यांसाठी आवश्युक पासची आवश्येकता राहणार नाही, तथापि स्वुतःचे ओळखपत्र सोबत बाळगणे आवश्याक राहील. पेट्रोलपंप व गॅसपंप सुरु राहतील. परंतु सदर ठिकाणी अत्याावश्यवक सेवेतील (पोलीस, आरोग्यल विभाग इतर शासकीय विभाग) वाहने, अत्याावश्यंक सेवेत कार्यरत असणारे शासकीय कर्मचारी यांचे वाहने, अत्यािवश्यखक सेवा पुरविणारे खाजगी आस्थाेपनाचे ( घरगुती गॅस वितरक, पिण्या्चे पाणी पुरविणारे, इत्याादी ) वाहने यांनाच इंधन पुरवठा करण्या्त येईल. स्वुतःचे ओळखपत्र, गणवेश असणे आवश्याक राहील. 


 एलपीजी गॅस सेवा घरपोच गॅस वितरण नियमानुसार राहील. कर्मचा-यांना गणवेश, ओळखपत्र बंधनकारक आहे. सॉ-मील (लाकडाचे दुकान) केवळ स्मेशानभुमीच्या बाजुला असेल तरच सुरु ठेवता येईल. इतर ठिकाणी बंद राहतील. औदयोगीक व इतर वस्तुरची पुरवठा साखळी अबाधित ठेवण्यालसाठी आवश्यिक अशी स्थागनिक, आंतरजिल्हा्, आंतरराज्यॉ वाहतुक, शासकीय नियमानुसार सुरु राहील. दैनिक वर्तमानपत्रे, नियतकालिक यांची छपाई व वितरण व्यतवस्थाक तसेच डिजीटल / प्रिंटमिडीया यांची कार्यालय शासकीय नियमानुसार सुरु राहतील. वर्तमानपत्रांचे वितरण सकाळी 06.00 ते 09.00 या वेळेमध्येाच अनुज्ञेय राहील. पाणीपुरवठा करणारे टॅंकरला नियमानुसार परवानगी राहील. संस्थाात्मधक अलगीकरण / विलगीकरण व कोव्हिड केअर सेंटर करता शासनाने ताब्यातत घेतलेल्यार व मान्याता दिलेल्या कार्यालयाच्याे जागा, इमारती नियमानुसार सुरु राहतील. सर्व राष्ट्री यकृत व आरबीआयने मान्यलता दिलेल्याय बॅंका नियमानुसार किमान मनुष्यतबळासह सुरु राहतील. बॅंकेच्यात इतर ग्राहकसेवा जसे ऑनलाईन, एटीएम सेवा सुरु राहतील. 


 संपूर्ण लातूर जिल्ह्या तील मा. न्या यालयाचे कर्मचारी, अधिकरी, मा. न्या.याधीश, वकील,शासकीय राज्या / केंद्र शासनाचे कर्मचारी शासन अंगीकृत कर्मचारी, डॉक्ट्र नर्स, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर, वर्तमानपत्र, प्रिंटीग व डिजीटल मिडीयाचे कर्मचारी, फार्मा व औषधी संबधित मेडीकल शॉपचे कर्मचारी, दुध विक्रेते, अत्याावश्यगक सेवा जसे कृषी, बी-बियाणे,खते, गॅस वितरक, पाणी पुरवठा, आरोग्यल व स्वाच्छयता करणारे शासकीय व खाजगी कामगार, अग्निशमन सेवा, जलनिःसारण तसेच पूर्वपावसाळी व पावसाळया दरम्या्न करावयाची अत्यातवश्य्क कामे करणारे व विज वहन व वितरण कंपनीचे कर्मचारी, महानगरपालिकचे कर्मचारी, पोलीस विभागाचे कर्मचारी, महसुल विभागाचे कर्मचारी तसेच कंन्टेममेंट झोन करीता नियुक्ता कर्मचारी यांनाच चार चाकी, दुचाकी (स्वचतः करीता फक्तझ) वाहन वापरण्यातस परवानगी राहील. या सर्व कर्मचारी / अधिकारी यांनी स्वगतःचे कार्यालयाचे ओळखपत्र तसेच शासकीय कर्मचारी सोडून इतरांनी स्वीतःचे आधार कार्ड सोबत ठेवावे. वाहन फक्तन शासकीय कामासाठी अथवा कामाचे जबाबदारीनुसार व शासकीय अथवा संस्थेीने दिलेल्या वेळेतच वापरता येईल. 


औषध व अन्नद उत्पाोदन, सलग प्रक्रिया आणि निर्यात उदयोग व त्याथचे पुरवठादार नियमानुसार चालू राहतील. बी-बियाणे, शेतीसाठी लागणारे औषधे, रस्सीा, ताडपत्रीची दुकाने सकाळी 07.00 ते 12.00 वाजेपर्यंत सुरु ठेवता येतील. अन्न प्रक्रिया (Food Processing) व शेतमालाशी कृषि निगडीत प्रक्रिया उदयोग, कारखाने सुरु ठेवता येतील, मात्र कर्मचा-यांनी त्यांिची ओळखपत्रे सोबत ठेवणे बंधनकारक राहील. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आस्थाीपनांनी work from home चा पर्याय वापरावा. अत्याेवश्य्क वाहनांना साहित्यर पुरविणारे अॅटोमोबाईल्सh, शेतीसाठीचे फवारणी यंत्र दुरुस्ती् दुकाने यांना सकाळी 07.00 ते दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत आस्थाीपना सुरु ठेवता येतील. सर्व वेद्यकीय, व्यववसायीक, परिचारीका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, सफाई कर्मचारी व अॅम्बुनलन्सं यांना जिल्ह्या तर्गत वाहतुकीसाठी परवानगी राहील. वाहनांचे अधिकृत सर्विंस सेंटर फक्त अत्याळवश्य्क सेवेतील वाहनांना (वैद्यकीय सेवेतील, पोलीस व इतर शासकीय यंत्रणेची वाहने) यांना सुविधा पुरवितील. त्यांैच्या् कर्मचा-यांना गणवेश व ओळखपत्र बंधनकारक राहील.


वृध्दै व आजारी व्यीक्तींकरीता नियुक्तप केलेले मदतनीस यांच्यात सेवा सरु राहतील. अंत्याविधीसाठी 20 व्याक्तींदच्या् उपस्थितीस परवानगी असेल. शेतीच्या मशागतीस मुभा असेल. मग्रारोहयोची कामे सुरु राहतील. कामाच्यास ठिकाणी शारीरिक अंतर पाळणे बंधनकारक आहे. स्व्स्त धान्यल दुकाने सुरु राहतील. ज्याचठिकाणी ग्राहकांना आत प्रवेश देवून खरेदी केली जाते अशी सुपर मार्केटस् (डी मार्ट, पुरुषोत्तकम मार्केट, विश्वं सुपर मार्केट, बिग बाझार इत्यांदी) बंद राहतील. परंतु ऑनलाईन/दूरध्वशनी वरुन प्राप्त् ऑर्डरनुसार दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत घरपोच साहित्य् वितरीत करता येईल. घरपोच सेवा पुरविणा-या व्याक्ती2स गणवेश व ओळखपत्र असणे आवश्यतक आहे. शिवभोजन थाळीचे उपहारगृह बंद राहतील. अत्यागवश्य्क सेवेशी निगडीत नसलेले कारखाने/उद्योग कामाच्याउठिकाणी मजुरांच्याल राहण्यातची व जेवणाची सोय असेल तरच सुरु ठेवता येतील. 


पाणी पुरवठा (जार, टॅंकर) दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत सुरु ठेवता येतील. इंटरनेटसारख्यार संपर्क साधनांसंबंधी सेवा पुरविणा-या संस्थांाना त्यांेच्याी आस्थाेपना आवश्येकते नुसार सुरु ठेवता येईल. सर्व ऑनलाईन सेवा पुरवणिारे CSC नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या वेळेप्रमाणे सुरु राहतील. अत्याुवश्ययक सेवेतील संस्थाु ( CSC घरगुती गॅस वितरक, पेट्रोलपंप धारक इत्यािदी ) यांना दैनिक व्यडवहार किंवा पुरवठादार कंपनीशी आर्थिक व्यलवहारासाठी बॅकेत ये-जा करणेसाठी व व्यनवहार करणेसाठी परवानगी असेल. बॅकेतील व्येवहारासाठी ये-जा करणा-या व्यमक्तीवस संस्थेठचा गणवेश अथवा ओळखपत्र किंवा आवश्याकतेनुसार दोन्हीर बाबी बंधनकारक राहतील. 


 या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन तात्कारळ कार्यवाही करण्याणत यावी. आदेशाचे पालन न करणा-या कोणतीही व्यतक्तीा, संस्थाध, अथवा समुह, भारतीय दंड संहिता 1860, साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 व आपत्तीह व्यनवस्थामपन अधिनियम 2005, मधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहील. परंतु आदेशाची अंमलबजावणी करताना सदभावनेने केलेल्या1 कृत्यातसाठी कोणत्या्ही अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्दन कार्यवाही केली जाणार नाही. असेही आदेशात नमुद केले आहे.